Digitalisering inom vård och omsorg för en bättre välfärd

Brist på personal, långa vårdköer och dålig arbetsmiljö har präglat debatten kring hälso- och sjukvård de senaste åren. Med hög arbetsbelastning och samarbetsproblem har de fysiska och psykiska belastningarna ökat hos personal inom vård och omsorg, och det är dags att införa förändringar för att öka kvaliteten inom den svenska välfärden. Digitalisering inom vård och omsorg är en av många lösningar som krävs, men även politiker har ett stort ansvar i att förbättra arbetsvillkoren. 

Hur kan man förbättra hälso- och sjukvården?

Att digitalisera socialtjänst, äldreomsorg och övrig hälso- och sjukvård i Sverige är en del av att förbättra kvaliteten. Med ett mer digitaliserat samhället krävs ett skifte, dels för att anpassa sig till samhällets förändringar, men också för att den moderna tekniken möjliggör ett effektivare arbete.

Digitalisering i vård och omsorg ger tid för det som räknas

Samhällets sociala välfärd kräver lösningar som håller över tid och som ökar kvaliteten för både vårdgivare och vårdtagare. Med effektiva system för administrativt arbete kan personalen lägga sin tid på det som räknas 𑁋 människors hälsa. Digitalisering i vård och omsorg möjliggör också förbättrade kommunikationsprocesser mellan myndigheter, verksamheter, vårdgivare och vårdtagare.

Trots att digitalisering inom vård och omsorg är en essentiell del av att förbättra hälso- och sjukvården finns det ytterligare områden som läkare, psykologer, sjuksköterskor och annan personal upplever som problematiska. 

Arbetsmiljö

Med jämna mellanrum dyker det upp artiklar i media om arbetsmiljöproblem inom vård och omsorg i Sverige. Personalbrist är ett av många problem som resulterat i försämrad arbetsmiljö, och här krävs ett långsiktigt arbete för att göra yrket mer attraktivt. Att lägga resurser på att personal ska trivas är en av många viktiga insatser.

Personal inom området upplever också att ineffektiva IT-system är en av orsakerna till ökad stress på arbetsplatsen. Digitalisering inom vård och omsorg bör utvecklas i nära samarbete med verksamheten för att underlätta det praktiska arbetet. Med unika IT-system kan personal få mer tid till patienter som i sin tur kan ha en positiv påverkan på personalbristen. Att lägga resurserna där de behövs är en av många vitala delar i ett högkvalitativt välfärdssystem.

Politik

Många som arbetar inom vård och omsorg upplever brister i den politiska styrningen, och eftersom majoriteten av Sveriges hälso- och sjukvård är offentliga verksamheter krävs det att politiker lyssnar. Sveriges kommuner och regioner har ansvar över sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg och andra sociala välfärdstjänster, vilket innebär att vården kan skifta kraftigt mellan olika områden i Sverige.

Samtliga verksamheter faller under samma lagstiftning reglerat av staten, men vårdköer, personalbrist och dålig arbetsmiljö är problem som varierar mellan de olika geografiska områdena. Samtliga regioner och kommuner har unika förutsättningar, och för att hela Sverige ska kunna erbjuda snabb, enkel och högkvalitativ vård krävs långsiktiga lösningar som sätter både personal och vårdtagare i fokus. 

Digitalisering inom vård och omsorg är ett första steg till att förbättra arbetsmiljön för personal och höja vårdstandarden för patienter. Kontakta en leverantör som utvecklar systemen i nära samarbete med deras kunder och som har bred kunskap om den sociala välfärden för att ta steget mot ett bättre Sverige.