Hur fungerar ett brandlarmsystem i praktiken? 

När det börjar brinna förväntar vi oss att höra brandlarmet ljuda för att förvarna oss om att det är dags att släcka elden eller att ta sig ut från byggnaden. Men har du någon gång funderat på hur ett brandlarmsystem egentligen fungerar? Det ska vi förklara i den här artikeln. 

Vad är ett brandlarmsystem? 

Ett brandlarmsystem är ett system som har till uppgift att upptäcka en brand för att göra det möjligt att snabbt släcka elden. Brandlarmet kan sedan användas för att sätta igång andra funktioner som exempelvis att larma räddningstjänsten eller starta ett utrymningslarm. Skillnaden mellan ett brandlarm och ett utrymningslarm är att utrymningslarmet uppmanar människor att lämna byggnaden inte bara vid brand utan även vid andra faror som till exempel bombhot eller gasutsläpp. Om ett utrymningslarm aktiveras ljuder en siren eller så spelas ett talat meddelande upp som säger åt människor att utrymma byggnaden.

Hur fungerar ett brandlarmsystem? 

Ett brandlarmsystem består av detektorer och enheter som är sammankopplade. Till många system finns en kontrollpanel kopplad. Kontrollpanelen samlar in data från detektorerna och kan snabbt lokalisera vilken detektor som aktiverats. Brandlarmsystemet kan vara trådlöst eller fungera med hjälp av sladdar. Det finns olika typer av detektorer som till exempel rök-, värme-, eller flamdetektorer. 

Rökdetektorer

Optiska rökdetektorer upptäcker rök med hjälp av en mätkammare som är utformad som en labyrint där partikeltätheten mäts. Joniska rökdetektorer fungerar genom att luften i en mätkammare joniseras och när rökpartiklar fastnar på mindre laddade partiklar så störs balansen i kammaren. 

Värmedetektorer

Värmedetektorer regarerar när temperaturen ökar i en lokal. Detektorerna utlöses när en temperaturgräns passeras eller om det sker en viss temperaturökning inom en bestämd tid. 

Flamdetektorer

Flamdetektorer är ett bra val i lokaler där det är högt i tak eller där det exempelvis förvaras brandfarliga vätskor. Detektorerna larmar när de träffas av ultraviolett strålning, infraröd strålning eller en kombination av de båda. 

Här måste det finnas brandlarmsystem

I Boverkets byggregler finns krav på att det måste finnas automastiska brandlarm på alternativboenden och på vårdanläggningar. Att ha ett brandlarm installerat kan också vara ett krav från en försäkringsbolag eller ett villkor vid ett så kallat tekniskt byte i det brandtekniska brandskyddet. Vid ett tekniskt byte gör en byggherre ett undantag i ett byggnadstekniskt brandskyddskrav och då måste det finnas ett brandlarmsystem för att funktionskraven i Boverkets byggregler ska uppfyllas.