Hur går återvinning av batterier till?

Hur går återvinning av batterier till

Vi har dem alla i byrålådor hemma, de finns i våra barns leksaker, i våra bilar och på en mängd andra platser. Men vad händer med gamla batterier och hur går återvinning av batterier till?

Hur vanliga är de olika batterityperna och vad används de för?

Icke-uppladdningsbara och uppladdningsbara bärbara batterier har många olika kemityper.

De vanligaste batterierna är alkaliska/zink-kolbatterier som vi hittar i de flesta handhållna elektronikprodukterna. Uppladdningsbara batterier, som nickelkadmium, nickelmetallhydrid eller litiumjon-/polymerbatterier, används också för att driva handhållen elektronik, såväl som mobiltelefoner, bärbara datorer och elverktyg.

Blybatterier finns oftast i stora elektriska leksaker, motoriserade rullstolar, bärbara verktyg eller på båtar och i vanliga bilar. Icke-laddningsbara litiumbatterier är mindre vanliga men kan användas till exempel i fjärrlåssystem för bilar. Knappcellsbatterier (kvicksilver-, silveroxid- och zink-luftbatterier) används oftast i mycket små enheter.

Antalet elbilsbatterier har ökat kraftigt och kommer fortsätta att öka de kommande åren i och med att allt fler väljer att skaffa en elbil. 

Vad händer med gamla batterier?

Efter insamling sorteras gamla batterier manuellt och automatiskt efter kemityp. Med effektivitetsnivåer på 98 procent har den automatiska sorteringen blivit mycket sofistikerad de senaste åren. De sorterade batterierna förvaras och identifieras noggrant för att undvika ytterligare blandning mellan olika kemityper. Litiumbatterier måste hanteras med försiktighet eftersom ljusbågar kan uppstå om batterierna har någon kvarvarande energi, vilket kan skada människor och föremål. Det är därför dessa batterier är skiktade i torr sand eller vermikulit.

Efter sortering skickas de vidare i processen för batteriåtervinning baserat på kemityp.

Hur återvinns batterier?

Varje batterityp går till en anläggning där de kan återvinna de värdefulla materialen och fånga upp eventuella föroreningar och tungmetaller. De fraktade lasterna sorteras igen för att minska kontamineringen.

Här är några exempel på hur olika batterier återvinns och behandlas:

  • Alkaliska/zink-kolbatterier strimlas för att separera papper, plast och metall från den svarta kärnan.
  • Kvicksilverbatterier värms upp vid hög temperatur för att avdunsta och kondensera kvicksilvret ytterligare.
  • Nickel-kadmium-, nickel-metallhydrid- och litiumbatterier bearbetas vid höga temperaturer i termiska vakuumförångningsenheter, där ädelmetallerna förångas och sedan kondenseras.

Batterier återvinns dock på fler sätt än att de bryts ner till råmaterial. Återvinning av batterier för elbilar inkluderar bland annat att använda dem för lagring av el.

Vilka sekundära material återvinns från de olika typerna av batterier och vilka applikationer kan de användas till?

De olika råmaterialen som utvinns vid återvinning av batterier är många och används inte bara för att framställa nya batterier, utan alla typer av produkter:

  • järnet i alla batterityper återvinns för att göra nya varor
  • manganoxiden inuti alkaliska batterier bearbetas för att användas som tillsats i många produkter inklusive plast och keramik
  • kadmium som återvinns från nickel-kadmium-batterier används för att tillverka nya batterier
  • nicklet i nickel-metallhydridbatterier återvinns till stål
  • kobolt, nickel och koppar kan återvinnas från litiumbatterier
  • kvicksilver utvinns från kvicksilvercellsbatterier och den dekontaminerade stålfraktionen används för att tillverka stål.

Återvinn dina batterier och gör en insats för miljön

Återvinning av batterier är ett måste för att vi ska kunna uppnå våra miljömål. Många av råmaterialen i batterier är ändliga, och det är viktigt att vi tar tillvara på de material som redan finns i omloppet bäst vi kan.

Samtidigt är det viktigt med batteriåtervinning då de innehåller många farliga ämnen. Korrekt utförd batteriåtervinning säkerställer att dessa inte riskerar att hamna i naturen och potentiellt skada både miljö och djur.