Så går verksamhetsutveckling av socialtjänst till

Samhället förändras, ny teknik tillkommer och förutsättningarna ändras ー därför måste det också ske en verksamhetsutveckling av socialtjänst. Vad är verksamhetsutveckling och vilka tekniska lösningar kan användas för att göra de nödvändiga förändringarna som krävs för att ta socialtjänsten in i framtiden? Det ska vi titta närmare på nu. 

Lågt förtroende, rädsla och stigma

Förtroendet för socialtjänsten är lågt och få känner till vad den kommunala förvaltningen som lyder under varje kommuns socialnämnd verkligen gör. Det visar en färsk kartläggning som Stockholms stad gjort. Kartläggningen visar att vårdnadshavarna tackade nej till den insats som erbjöds i var fjärde fall där barnet var i åldersgruppen 13-17 år. I åldersgruppen 0-12 år tackade vårdnadshavarna nej till insatser i en femtedel av fallen. 
En anledning till varför så stor del av vårdnadshavarna tackar nej till insatser tros vara lågt förtroende, dålig kunskap om vad socialtjänsten gör, rädsla för att “socialen” ska omhänderta barnen samt att det finns ett stort stigma kring att söka hjälp. Anledningar som skulle kunna ändras med verksamhetsutveckling inom socialtjänst.

Vad innebär verksamhetsutveckling av socialtjänst?

Verksamhetsutveckling av socialtjänsten innebär att bättre leda, styra och utveckla verksamheten för att kunna säkerställa att resurserna används så effektivt och rättssäkert som möjligt. Först då kan verksamhetens mål uppnås.

Vem ansvarar för verksamhetsutveckling i socialtjänsten?

Ansvaret för att utveckla socialtjänstens verksamhet vilar på samtliga på arbetsplatsen, men det är självklart upp till chefer och andra ledare att skapa en miljö där de som arbetar inom socialtjänsten är engagerade och vill förändra verksamheten. För att lyckas med verksamhetsutveckling i socialtjänsten krävs också att brukare och anhöriga engageras och bidrar med synpunkter och kunskap för att skapa den verksamhet som lever upp till behoven.

Dra nytt av ny teknik i utvecklingen av socialtjänsten 2.0

För att kunna göra det möjligt för brukarna att gå från passiva mottagare av insatser till att bli medskapare krävs kunskap och verktyg som sätter individen i centrum. Moderna verksamhetssystem effektiviserar verksamheten, ökar tillgängligheten och sätter den enskilde individen i centrum för att effektivisera verksamhetsutveckling inom socialtjänst