Vad är en IBIC utbildning och hur går det till?

Socialtjänsten erbjuder nationella utbildningar inom IBIC för personer utsedda till IBIC processledare. Men trots att IBIC utbildning drivs på en nationell nivå rekommenderas det att kommunerna själva bedriver arbetet. Vi ska förklara mer om vad IBIC är samt hur
det går till när man utbildar sig.

Vad är IBIC?

Individens behov i centrum, förkortat IBIC, är ett arbetssätt som används i socialtjänsten. Arbetssättet används för att beskriva resurser, mål och behov för personer som på ett eller annat sätt behöver extra stöd i vardagen. Det är alltid individens behov som ska komma först i arbetet, och IBIC bidrar med att handläggare och utförare ska ha en gemensam syn för hur människan fungerar samt att ha ett gemensamt språk under processe

Hur går en IBIC utbildning till?

Socialstyrelsen rekommenderar att kommunerna själva bedriver IBIC utbildningen för att den ska vara anpassad efter unika behov. Alla kommuner har olika förutsättningar för att bedriva IBIC arbete, och beslutsformuleringar, ledningssystem och verksamhetssystem är bara några exempel på vad som kan behöva anpassas. De lokala IBIC processledarna bör tillsammans med kommunens ledning ta ställning till vad de behöver hantera som inte är inkluderad i IBIC. Exakt hur utbildningen går till varierar därmed mellan alla kommuner i landet. Kontakta processledaren i din kommun om du är intresserad av en IBIC utbildning.

IBIC webbutbildning

Med anledning av pandemin har många fysiska träffar uteblivit, och i stället sker uppföljningar, IBIC utbildning och processledarutbildning till mesta dels online. Det kan hända att fler kommuner väljer att vara på plats igen till följd av borttagandet av restriktioner. 

Webbutbildning för IBIC finns tillgängligt i de flesta kommuner, och introduktionen finns alltid tillgänglig i Socialstyrelsens utbildningsportal. Introduktionen för IBIC webbutbildning ger dig en överblick över vad IBIC är och hur arbetssättet fungerar. Introduktionen vänder sig till personal i verksamheter som arbetar enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Kontakta din kommun för att få tillgång till utbildningsportalen där du ofta kan genomföra hela eller delar av utbildningen online.

Barns behov i centrum (BBIC)

Det kan vara bra att veta att BBIC (barns behov i centrum) och IBIC har uppdaterats för att komplettera varandra. Det innebär att IBIC idag är lämplig för personer med olika svårigheter oavsett ålder, och de två olika arbetssätten ger nu varandra stöd för att beskriva mål, resurser och behov för barn med en funktionsvariation.