Varför är onlineböcker och digitala läromedel värdefulla komplement till tryckt utbildningsmaterial?

onlineböcker och digitala läromedel | Bizbay

Traditionella läroböcker har en statisk kapitelstruktur och är uppbyggda för att följa en fastställd progression under läsåret. Det fasta upplägget ger läraren en stadig bas att utgå ifrån, men det förutsätter också att alla elever ligger i fas med läroplanen och konstant befinner sig på samma kunskapsnivå.  Så ser det inte alltid ut i verkligheten. Vissa lär sig snabbare och vill ha nya utmaningar, medan andra behöver mer tid och stöd i undervisningen. Även för elever som vanligtvis har lätt att lära kan en del ämnen vara svårare att greppa än andra. Genom att komplettera de tryckta basläromedlen med flexibla, digitala verktyg har skolan större möjligheter att anpassa läromiljön efter elevernas individuella behov.

Idag finns ett flertal digitala läromedel att tillgå på marknaden. Däribland LexiaProvia, ett hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter, och Bingel, ett webbaserat verktyg för färdighetsträning som tar med eleverna på lärorika äventyr i en virtuell övärld. Varje årskurs mellan förskola och åk 6 har en egen ö i Bingelvärlden och öarna är indelade i ämnesområden med speciellt anpassade övningar som är kopplade till specifika kapitel i olika basläromedel. Många av dessa finns dessutom både i tryckt format och som onlineböcker. I Bingel kan läraren tilldela eleverna utvalda uppgifter eller låta dem träna fritt på allt från svenska, engelska och matematik till geografi och NO. Via interaktiva övningar som återspeglar det de precis läst om i sina skolböcker kan barnen både förbättra inlärningen och utveckla sina färdigheter.

Om eleverna får omsätta sina kunskaper i praktiken och har roligt medan de gör det ökar också chanserna till att de kommer ihåg vad de lärt sig. Kampus är en annan digital plattform som bygger på samma princip, men som fokuserar på språk och riktar sig till årskurs 7-9. När det gäller Kampus är undervisningen dessutom heldigital, vilket innebär att samtliga anslutna basläromedel utgörs av onlineböcker. Oftast ackompanjeras dessa även av inlästa ljudfiler eller kompletta ljudböcker, vilket kan underlätta mycket för barn med dyslexi eller andra lässvårigheter. Elever som vill träna lite extra på matematik, svenska för invandrare, engelska eller andra moderna språk kan även ha stor nytta av portalen Övningsmästaren. Där finns en uppsjö av praktiska begrepps- och hörövningar som alla är kopplade till kapitel i digitala basläromedel eller tryckta skolböcker, såväl för grundskola som gymnasium och olika vuxenutbildningar. För det ska även noteras att det inte bara är barn och ungdomar som kan ha behållning av de digitala alternativen. E-böcker och webbaserat utbildningsmaterial är minst lika uppskattat bland vuxna studenter.

Det finns mycket som tyder på att både elever och lärare gynnas av att mixa klassiska basläromedel med onlineböcker och digitala inlärningsverktyg. LexiaProvia har till exempel nyttjats i svenska skolor under flera decennier för att fånga upp och hjälpa barn med språkligt betingade inlärningssvårigheter. Numera finns detta tvådelade verktyg även tillgängligt online i en uppdaterad version. Provia används för att testa elevernas språkliga kunskapsnivå och Lexia innehåller behovsanpassade språkövningar. Barn som får tillbörligt stöd, tillåts ta in information i sin egen takt och känner sig motiverade att träna på egen hand har ofta lättare att tillgodogöra sig kunskaperna. Det viktiga är ju inte hur snabbt de lär sig utan att de lär sig. Med hjälp av digitala läromedel som LexiaProvia, Bingel och Kampus har läraren möjlighet att få en tydligare inblick i klassens lärokurva och skapa optimala förutsättningar för varje enskild elev.

Beskrivning

I många svenska skolor är undervisningen fortfarande främst baserad på tryckta läroböcker. En metod som kanske inte passar alla. Med webbaserade basläromedel och digitala övningsverktyg finns numera helt nya möjligheter att anpassa undervisningen individuellt och ge varje elev optimala förutsättningar att lära.